Handelsbetingelser

Scroll ned på siden for at se vores handelsbetingelser.​

1. Leje af container

Containeren er leveret når den af udlejeren er placeret på det aftalte leveringssted. Såfremt lejeren selv afhenter containeren, er levering sket ved udlevering.

Første lejeperiode som udgør minimumslejen beregnes med de resterende dage i lejermåneden + 1 måned samt alle omkostninger i forbindelse med containerens levering og afhentning. Herefter betales lejen månedsvis forud. Efterfølgende måneder beregnes med 30 dage. Såfremt der ikke er aftalt andet mellem parterne skal betaling ske kontant. Såfremt lejeren ikke betaler det skyldige beløb til udlejeren betragtes denne undladelse som en væsentlig misligholdelse af aftalen med den virkning at aftalen straks kan ophæves. Udlejeren er herefter berettiget til at afhente containeren.

Lejeaftalen kan af lejeren opsiges med 1 dages varsel. Ved lejeaftalens ophør skal containeren afleveres i ren og ryddeliggjort tilstand og containeren skal være placeret således, at udlejeren kan afhente den uden hindringer. Såfremt containeren ikke afleveres i ren og ryddeliggjort stand og/eller udlejeren ikke uden hindring kan afhente denne, er udlejeren berettiget til, at fakturere lejeren for de yderligere omkostninger.

Udlejeren kan opsige lejeaftalen med 10 dages varsel. Ved væsentlig misligholdelse dog med 1 dags varsel.

Lejeren har i lejeperioden det fulde ansvar for eventuelle skader, der måtte opstå på den leje­de container, herunder alle skader der måtte opstå ved brug af containeren samt skader for­voldt overfor 3. mand. Udlejeren er derfor ikke ansvarlig for personskade eller skade forvoldt af det lejede. Lejeren har det fulde ansvar for afmærkning med udstyr i henhold til gældende lovgivning, forskrifter af enhver art ved placering af containeren på offentlig vej, privat område eller lignende. I påkrævede tilfælde, påhviler det lejeren, overfor udlejeren, at dokumentere, at de nødvendige tilladelser til opstilling er givet, samt at lovmæssig afmærkning er foretaget.

Eventuelle skader på containeren, der ikke skyldes normalt slid og brug, bliver udbedret for lejerens regning ved tilbagelevering. Erstatning for bortkomst, herunder totalskade på den udlejede container er lejeren erstatningsansvarlig for med den genanskaffelsespris, der frem­går af fakturaen.

Den udlejede container er i øvrigt udleveret til lejeren i vedligeholdt og funktionsdygtig stand.

Udlejeren har til sikkerhed for lejebetalingen og for ethvert krav, der udspringer af lejeforhol­det, panteret i det til enhver tid værende gods eller materialer, som lejeren måtte opbevare i containeren.

Såfremt lejeaftalen angår en køle-/frysecontainer skal lejeren kontrollere den indstillede tem­peratur før ibrugtagning, det tilrådes at den ønskede temperatur skal være opnået før ilægning af gods. Det påhviler lejeren/køberen, at forsikre det gods, der til enhver tid opbevares i containeren.

Ved depotleje skal godset være anbragt på en måde, så containeren kan flyttes med en truck, således at godset ikke tager skade. Såfremt godset har en frist for destruktion skal lejeren oplyse dette til udlejeren.​

2. Køb af container

Sælger har solgt containeren til køber, der er specificeret i den fremsendte faktura. Containe­ren er solgt, som beset af køber. Såfremt der ikke er aftalt andet mellem parterne, skal betaling ske kon­tant. Der er aftalt ejendomsforbehold i containeren, hvilket betyder, at sælger kan tage den solgte container tilbage, med indeholdende gods, hvis køber ikke opfylder sine forpligtigelser til at betale den aftalte købesum til aftalt tid. Panteretten er minimum den samlede salgspris, der fremgår af fakturaen plus evt. hjemtransport og andre dokumenterede påløbne udgifter.

3. Transport og andre serviceydelser

Disse opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2000). Disse bestemmelser begrænser vort ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til SDR 8,33 pr. kg og for forsinkelse op til fragtbeløbet, maksimalt SDR 50.000,00 for hver ordre. Ved oplagring er speditørens samlede ansvar for skade ved en og samme hændelse begrænset til SDR 500.000 (§ 27). Særlig opmærksomhed henledes på, at krav mod speditøren forældes efter 1 år (§ 30). Panteretten omfatter såvel aktuelle som tidli­gere krav (§ 14). Krav på fragt m.v. skal honoreres uanset handelsaftalens leveringsbetingel­ser (§ 10).

4. Reklamation og erstatning vedrørende sendte varer

Reklamation til Servial CC i anledning af synlig beskadigelse af pakke, eller ved delvist tab af indhold af pakken, skal ske straks ved modtagelse af pakken. Ved ikke synlig beskadigelse skal reklamation ske til Servial CC inden 7 dage fra modtagelse, søn- helligdage ikke medregnet.


Klage i henhold til bortkomst af pakke skal ske senest 1 måned fra pakkens indlevering til befordring.

I henhold til Post Danmarks regler er der en behandlingstid på reklamationer på op til 3 måneder medmindre der foreligger særlige forhold.​

✓  Indrettede containere efter dine behov

Servial CC A/S var nogle af de første i Danmark der kunne tilbyde skræddersyede indrettede containere.

✓  Markedsførende på containeraflåsning

Servial CC A/S har mange års ekspertise med containeraflåsning til containere i alle størrelser.

✓  Vi leverer containere til hele Danmark

Vi kan levere alle typer containere til hele Danmark - og selvfølgelig altid til konkurrencedygtige priser.

Vælg os hvis du vil have containere af høj kvalitet

... du er ikke den første​!

stars_27_887_76

Rigtig god betjening

"Rigtig god betjening og billigt så vis i mangler et sted at opbevare noget så er det stedet"

Leif Overgaard

stars_27_887_76

Flinkt personale

"Hjælpsom og flink personale"

Tina og Jan Kjaergaard

stars_27_887_76

Super service

"Super service"

Carsten Wendt